Projekty inwestycyjne: Projekty środowiskowe i OZE

Projekty inwestycyjne: Projekty środowiskowe i OZE

Projekty inwestycyjne: środowiskowe i OZE

Kompleksowo przygotowujemy projekty dla jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców zainteresowanych inwestycjami związanymi z ochroną środowiska. 

Zakres usług zależy od stopnia zaawansowania projektu:

 1. Projekty w fazie koncepcyjnej  - doradztwo w zakresie przepisów ochrony środowiska ,  postępowania w sprawie decyzji środowiskowej  i OOŚ na etapie wariantowania koncepcji  technologicznej , wariantowania lokalizacji inwestycji identyfikacji potencjalnych konfliktów społecznych i przyrodniczych:
  • Analiza uwarunkowań prawa z zakresu ochrony środowiska, w tym OOŚ. 
  • Sporządzanie raportów OOŚ, kart informacyjnych przedsięwzięcia.
  • Określanie oddziaływania na obszary sieci Natura 2000, wraz z inwentaryzacją przyrodniczą.
  • Reprezentowanie inwestora w postępowaniu administracyjnym w sprawie decyzji środowiskowej i oceny oddziaływania na środowisko.
 2. Projekty przygotowane do realizacji – doradztwo w zakresie przepisów ochrony środowiska ,  postępowania w sprawie decyzji środowiskowej  i OOŚ dla projektów posiadających zaawansowaną dokumentację oraz  większość  wymaganych decyzji administracyjnych:  
 3. Projekty w fazie realizacji inwestycji – podczas wdrażania projektu mogą wystąpić zmiany pod wpływem zewnętrznego otoczenia gospodarczego jak i własnych uwarunkowań inwestora odnoszące się do harmonogramów czasowych i zakresu rzeczowego inwestycji, optymalizacja rozwiązań technologicznych, sytuacji formalno –prawnej  Inwestora.  Oferujemy doradztwo polegające na analizie   i  ocenie   inwestycji w stosunku do  formalno–prawnego otoczenia projektu,  w odniesieniu do prawa z zakresu postępowania w sprawie OOŚ  i innych aktów prawnych z dziedziny ochrony środowiska:
  • Analiza i ocena poprawność dokumentacji, w tym raportów OOŚ, identyfikacja barier/ryzyk w procedurze decyzji środowiskowej.
  • Badanie  poprawności decyzji administracyjnych dla projektu (lokalizacyjne, środowiskowe, budowlane, Inne np. pozwolenia wodno-prawne etc).
  • Aktualizacja dokumentacji realizacyjnej,  wnioski o zmianę  decyzji administracyjnych –  środowiskowej i innych pozwoleń emisyjnych – odpowiednio do zidentyfikowanych potrzeb.
  • Identyfikacja barier/ryzyk środowiskowych w konsekwencji planowanych lub wymuszonych zmian projektu.
  • Sporządzanie lub aktualizacja raportów OOŚ i kart informacyjnych przedsięwzięcia. 
  • Określanie oddziaływania na obszary sieci Natura 2000, wraz z inwentaryzacją przyrodniczą dla ew. modyfikacji zakresu inwestycji .
  • Reprezentowanie inwestora w postępowaniu  administracyjnym w sprawie OOŚ i ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Nasza oferta obejmuje ponadto przygotowanie:

 1. Aplikacji o współfinansowanie z Funduszu Spójności, Funduszy Strukturalnych, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
 2. Studium Wykonalności
 3. Biznes Planu
 4. Analiz społeczno-gospodarczych
 5. Analiz finansowych
 6. Analiz ryzyka i wrażliwości
 7. Montażu finansowego projektu
 8. Dokumentacji przetargowych
 9. Procedur wewnętrznych wdrażania projektu

Polecamy

Realizowane własne projekty UE